Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden Warmtelevering zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Hydreco B.V.
met kleinverbruikers voor de levering en transport van warmte, koude en warm tapwater. Deze voorwaarden
zoeken aansluiting bij de Algemene Voorwaarden zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van het overleg
tussen de vereniging van woningcorporaties, de Consumentenbond en de Woonbond in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER.
De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid  

Aansluiting:

de aansluiting van de Leverancier die de Binnen installatie met de

hoofdleiding verbindt, waaronder de Meetinrichting en de warmtewisselaar en

andere door de Leverancier aangebrachte apparatuur;

ACM:

Autoriteit Consument en Markt;

Binnen installatie:

de in het perceel aanwezige leidingen en daarmee verbonden toestellen,

bestemd voor het betrekken van warmte en/of warm tapwater, inclusief de

eventuele Meetinrichting en de warmtewisselaar voor zover deze door de

Verbruiker of perceeleigenaar zijn aangebracht;

Leverancier:

Hydreco BV, gevestigd te Breda;

Levering:

de terbeschikkingstelling van warmte en/of warmtapwater en/of koude;

Meetinrichting:

de apparatuur bestemd voor het vaststellen van:

-de omvang van de Levering

-de voor de afrekening door de Leverancier en de controle van het verbruik

nodig geachte gegevens;

Overeenkomst:

overeenkomst tot Levering van warmte en/of warm tapwater en/of koude

tussen de Leverancier en de Verbruiker. Deze Algemene Voorwaarden en het

Tarievenblad maken onderdeel uit van de Overeenkomst;

Perceel:

elk (deel van) een roerende of onroerende zaak ten behoeve waarvan een

Aansluiting tot stand is gekomen of Levering geschiedt, één en ander ter

beoordeling van de Leverancier;

Tarievenblad:

het overzicht van de tarieven en tarieven en kosten die door de Leverancier in

rekening worden gebracht. Het Tarievenblad maakt onderdeel uit van de

Overeenkomst:

Verbruiker:

degene die warmte en/of warm tapwater en/of koude van de Leverancier

betrekt met een aansluiting van maximaal 100 kW;

Warmtekostenverdeler:

een verdampingsmeter of elektronische radiatormeter bestemd voor de

warmtekostenverdeling;

Warmteregeling:

ministeriele regeling ter uitvoering van de Warmtewet.


Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de Overeenkomst en vormen één geheel met de

Overeenkomst en het Tarievenblad. Bij het aangaan van de Overeenkomst zal een exemplaar van deze

Algemene Voorwaarden worden verstrekt.

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 2

 

 

AANVRAAG VOOR HET TOT STANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN EEN

AANSLUITING

  

 

Leverancier of op een nadere door de Leverancier toegestane manier.

2. De Leverancier is verantwoordelijk voor de Aansluiting of uitbreiding of de wijziging van een

bestaande Aansluiting. De wijze van uitvoering en de plaats van Aansluiting en het aantal

Aansluitingen stelt de leverancier vast, zoveel mogelijk in overleg met de Verbruiker. Per perceel

wordt één aansluiting toegestaan, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

3. De Leverancier kan besluiten om een aansluiting niet tot stand te brengen, uit te breiden of te

wijzigen of hiervoor bijzondere voorwaarden te stellen. Dit mag alleen als de belangen van de

Leverancier of die van één of meerdere Verbruikers worden geschaad. Een dergelijk geval kan zich

voordoen indien:

a. de transport- of leveringscapaciteit van de Leverancier ter plaatse onvoldoende is;

b. de Binnen installatie te ver van de dichtstbijzijnde hoofdleiding is verwijderd volgens de

Leverancier;

c. de benodigde vergunningen voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van de

Aansluiting niet of op voor de Leverancier bezwaarlijke voorwaarden kunnen worden

verkregen;

d. de Aansluiting en/of de Levering slechts als reserve dient of een tijdelijk karakter draagt;

e. van het gebruik van de Aansluiting hinder valt te verwachten in het net van de Leverancier;

f. de (toekomstige) Verbruiker in verzuim is een opeisbare vordering die de Leverancier op hem

heeft, te voldoen, met inbegrip van een vordering voor een ander Perceel, als er voldoende

samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag om het niet aansluiten dan wel het

stellen van bijzondere voorwaarden te rechtvaardigen. Dit Geldt ook met betrekking tot

vorderingen van de Leverancier ter zake van Aansluiting of Levering ten behoeve van een

beroep of bedrijf;

g. het perceel van de (toekomstige) Verbruiker is gelegen in een gebied waar de Leverancier

niet algemeen warmte en/of warm tapwater levert en niet voornemens is in de nabije

toekomst te gaan leveren.

4. Daarnaast kan de Leverancier besluiten een aansluiting niet tot stand te brengen, uit te breiden of te

wijzigen of geheel of gedeeltelijk weg te nemen als één of meer bepalingen uit deze Algemene

Voorwaarden niet worden nagekomen.

  

Artikel 3

 

ONDERHOUDEN EN WIJZIGINGEN VAN EEN AANSLUITING

 

1. Het is de Verbruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de Aansluiting of

Meetinrichting. De Leverancier is verantwoordelijk voor het onderhouden, controleren, vervangen,

wijzigen, (de-)activeren en/of verwijderen. Hiervan moet zoveel mogelijk vooraf mededeling worden

gedaan en zoveel mogelijk in overleg met de Verbruiker.

2. Het onderhoud en de controle van de Aansluiting en de Meetinrichting is voor rekening van de

Leverancier, inclusief het verhelpen van storingen, tenzij dit gebeurt op verzoek van Verbruiker zonder

dat het verplicht is of het een gevolg is van verwijtbaar handelen van de Verbruiker. (bijvoorbeeld

handelen in strijd met de instructies).Artikel 4

 

RECHTEN MET BETREKKING TOT HET PERCEEL

  

-aan, op, onder of boven het Perceel leidingen worden gelegd ten behoeve van derden of hemzelf;

-Aansluitingen tot stand worden gebracht;

-aftakkingen op reeds bestaande Aansluitingen worden gemaakt;

-bestaande leidingen, aansluitingen of aftakkingen in stand worden gehouden, onderhouden,

uitgebreid, gewijzigd of weggenomen. De als gevolg van deze werkzaamheden door Leverancier aan

de Verbruiker toegebrachte directe schade zal door de Leverancier worden hersteld of vergoed.

De Verbruiker zorgt dat de leidingen, aansluitingen of aftakkingen als bedoeld in lid 1 goed bereikbaar

zijn. Indien een of meerdere onderdelen niet goed bereikbaar zijn geworden door de Verbruiker,

verzoekt de Leverancier de Verbruiker om binnen een redelijke termijn de bereikbaarheid te

herstellen. Indien dit niet gebeurt, heeft de Leverancier het recht op kosten van de Verbruiker

aanpassingen te doen waarmee de belemmeringen worden weggenomen.

 

  

 

Artikel 5 Binneninstallatie

1. Alleen als de Verbruiker eigenaar is van de Binneninstallatie is de Verbruiker verantwoordelijk voor

het onderhoud van de Binnen installatie. In andere gevallen is de eigenaar van de Binneninstallatie

verantwoordelijk. Op verzoek van de Leverancier is de Verbruiker verplicht alle verlangde gegevens

betreffende de Binneninstallatie te verstrekken en de redelijke instructies ten aanzien van onderhoud

uit te voeren.

2. De Verbruiker geeft toestemming aan de Leverancier zo vaak als hij dit nodig acht een

Binneninstallatie te onderzoeken. Indien een Binnen installatie niet voldoet aan de algemene

kwaliteitsnormen is de Verbruiker verplicht gebreken binnen bekwame tijd te verhelpen en de

aanwijzingen van de Leverancier op te volgen, tenzij de Leverancier of de eigenaar van het perceel

eigenaar is van de Binneninstallatie.

3. Indien Verbruiker een lekkage of andere gebreken in/aan de Binneninstallatie constateert dan zal hij

de Leverancier dit direct laten weten. Verbruiker is verplicht de lekkage of andere gebreken

onmiddellijk te (laten) herstellen en daarbij de aanwijzingen van de Leverancier op te volgen, tenzij de

Leverancier of de eigenaar van het Perceel zelf eigenaar is van de Binneninstallatie.

4. Alleen als Leverancier eigenaar is van de Binneninstallatie is deze verantwoordelijk voor het ontwerp,

voor de uitvoering en voor de goede werking van de Binnen installatie.

5. De leverancier kan in het belang van een goede warmtevoorziening de Levering beperken,

onderbreken en het verbruik voor bepaalde doeleinden verbieden of aan de Levering bijzondere

voorwaarden verbinden.

6. De Leverancier kan de levering onderbreken als dit noodzakelijk of gewenst is in verband met

werkzaamheden of gevaar voor schade. Deze onderbreking is zo kort mogelijk. De Leverancier zal de

Verbruiker minstens drie dagen van te voren op de hoogte brengen van de door hem geplande

onderbreking van de Levering.


Artikel 6 Overeenkomst tot levering en opzegging

1, Een overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien de

overeenkomst met twee of meer Verbruikers wordt gesloten, zijn alle Verbruikers tegenover de

Leverancier hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

2. Zowel de Verbruiker als de Leverancier kan de Overeenkomst opzeggen. Opzegging moet schriftelijk

met een opzegtermijn van minimaal 5 werkdagen. Indien in de Overeenkomst staat dat de Verbruiker

alleen kan opzeggen als de huurovereenkomst (van het Perceel met Aansluiting waarop de

Overeenkomst betrekking heeft) eindigt, dan kan de Overeenkomst niet los van de huurovereenkomst

worden opgezegd, tenzij in redelijkheid de voortzetting van de Overeenkomst niet van de Verbruiker

kan worden gevergd. De Leverancier kan de Overeenkomst schriftelijk en onder opgaaf van reden

opzeggen. Opzegging door de Leverancier is alleen mogelijk als er zwaarwichtige redenen zijn,

binnen de wettelijke voorwaarden en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal

3 maanden. Dit staat los van de mogelijkheid tot het onderbreken van de Levering zoals bedoeld in

artikel 8.

3. Indien de Leverancier na opzegging door de Verbruiker zoals bedoeld in artikel 6.2 niet in de

gelegenheid wordt gesteld om de voor de beëindiging noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft

de Overeenkomst in stand tot aan deze verplichting is voldaan.

4. Bij beperking of onderbreking van de Levering of een verbod als genoemd in artikel 18 blijft de

Overeenkomst in stand.

5. Indien de Leverancier een derde inschakelt om namens de Leverancier werkzaamheden te

verrichten, kan de derde ook een beroep doen op de artikelen in deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 7 Aard van de levering

1. Door de Leverancier wordt warmte en/of warmtapwater en/of koude geleverd.

2. De levering van warmte vindt plaats door het ter beschikking stellen van verwarmingswater waaraan

door de Verbruiker thermische energie wordt onttrokken. De aanvoertemperatuur van het door de

Leverancier geleverde verwarmingswater is in principe weersafhankelijk geregeld. De

aanvoertemperatuur verschilt per installatie en heeft een minimale en maximale temperatuur en

kwaliteitsniveau zoals bepaald door de Leverancier en vastgelegd in het Tarievenblad.

3. De Leverancier zorgt ervoor dat de aanvoertemperatuur van het warmtapwater zodanig geregeld

wordt dat dit voldoet aan de wettelijke eisen ter voorkoming van Legionella.

4. De levering van koude vindt plaats door het ter beschikking stellen van koelwater.

De aanvoertemperatuur van het door de Leverancier geleverde koelwater is weersafhankelijk en

is minimaal 18 graden Celsius. 

ARTIKEL 8 – ONDERBREKING VAN DE LEVERING EN COMPENSATIE

 

1. Als de Levering niet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau voldoet kan de Verbruiker een

schriftelijk verzoek tot terugbetaling van de betaalde kosten bij de Verbruiker indienen.

Hij vermeldt hierbij de periode waarover de Levering naar zijn mening niet aan het kwaliteitsniveau

heeft voldaan en geeft een concrete onderbouwing van de tekortkoming.

De Leverancier zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 3 maanden na indienen van het verzoek

beslissen. Het recht op terugbetaling van de kosten vervalt indien het verzoek niet binnen 1 jaar na

wanprestatie is ingediend.

2. De Levering vindt in principe continue plaats, tenzij anders is afgesproken. Als de Levering door

omstandigheden wordt onderbroken zal de Leverancier alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de

Levering zo spoedig mogelijk te hervatten.

3. Bij een storing van de Levering geldt de compensatieregeling zoals opgenomen in het Tarievenblad.

4. Indien een Verbruiker recht heeft op een compensatievergoeding vindt uitbetaling hiervan zo spoedig

mogelijk plaats en uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan van het recht op de compensatie.

 

  

 

 ARTIKEL 9 – NIET NAKOMING

 

 

 

1. De Leverancier kan de Levering onderbreken of de aansluiting deactiveren als de Verbruiker

Een of meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, niet tijdig betaalt of bij

fraude of misbruik door de Verbruiker. De Leverancier doet dit pas na een waarschuwing.

De niet-nakoming moet voldoende ernstig zijn om een afsluiting te rechtvaardigen. Voor het afsluiten

wordt de procedure gevolgd, zoals vastgelegd in artikel 5 en 7 van de warmteregeling. In de periode 1

oktober tot 1 april geldt de winterregeling waardoor afsluiting door de Leverancier alleen kan als er

aan de vereisten uit artikel 7 van de Warmteregeling is voldaan. De Leverancier zal alleen afsluiten

als dit is toegestaan.

2. De onderbreking op grond van artikel 9 lid 1 wordt pas ongedaan gemaakt als de reden is

weggenomen en de kosten als gevolg van de onderbreking en schade aan Leverancier zijn voldaan.

Aan de hervatting kan de leverancier nadere voorwaarden verbinden.

3. een Leverancier zal de Levering aan een Verbruiker ook hervatten als de Verbruiker een verklaring

van een andere arts dan zijn behandelend arts overlegt waaruit blijkt dat de beeindiging van de

Levering tot zeer ernstige gezondheidsrisico’s van de Verbruiker leidt.


 

ARTIKEL 10 – BEPALING VAN DE OMVANG VAN DE LEVERING

 

 

1. De Leverancier bepaalt op welke manier de omvang van de Levering wordt vastgesteld. Is dit door

meting met behulp van een Meetinrichting, dan zijn de daardoor verkregen gegevens bindend,

onverminderd artikel 12 en 13 van deze algemene voorwaarden.

2. Als er geen individuele Meetinrichting aanwezig is, kunnen alle radiatoren ten behoeve van de

verdeling van de kosten voorzien zijn van een Warmtekostenverdeler. Indien geen

Warmtekostenverdelers zijn aangebracht worden de kosten via een kostenverdeelsysteem verdeeld.

3. Tenminste éénmaal per jaar wordt de stand van de Meetinrichting en/of de Warmtekostenverdelers

door (of namens) de Leverancier opgenomen op een door de Leverancier te bepalen tijdstip. De

Verbruiker is bij een verzoek van de Leverancier verplicht medewerking te verlenen aan de opname.

4. De Leverancier mag de omvang van de Levering bepalen volgens artikel 13.2 van deze Algemene

Voorwaarden als:

- de Leverancier redelijkerwijs niet in staat is de stand van de Meetinrichting en/of de

Warmtekostenverdelers op te nemen.

- de Verbruiker niet heeft voldaan aan artikel 10.3.

- bij het opnemen een fout is gemaakt.

De Leverancier kan in die gevallen ook kiezen om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen aan

de hand van de stand van de Meetinrichting en dat in rekening te brengen.

5. Als de Leverancier of de Verbruiker bij het opnemen van de Meetinrichting en/of

Warmtekostenverdelers of bij het administratief verwerken van de meterstanden een fout heeft

gemaakt wordt zo nodig eerst een nieuwe stand opgenomen voordat artikel 13.2 van toepassing is.

 

Artikel 11 De meetinrichting

1. De Leverancier bepaalt de plaats van de Meetinrichting en de Warmtekostenverdelers op basis van

de gangbare technische normen.

2. Op verzoek van de Verbruiker zorgt de Leverancier dat binnen een redelijke termijn een individuele

meter ter beschikking wordt gesteld die het actuele warmteverbruik kan weergeven en die informatie

kan geven over de tijd waarin sprake was van daadwerkelijk gebruik, tenzij dit redelijkerwijs niet

mogelijk is. De kosten komen voor rekening van Verbruiker.

3. Als de Leverancier een Meetinrichting ter beschikking stelt die op afstand uitleesbaar is, kan een

Verbruiker die voorafgaand aan plaatsing weigeren. In dat geval wordt door de Leverancier een niet

op afstand uitleesbare meter ter beschikking gesteld. Indien een Verbruiker een reeds geplaatste op

afstand uitleesbare meter wil laten vervangen door een niet op afstand uitleesbare meter komen de

kosten hiervan voor rekening van de Verbruiker.

4. De Leverancier leest de meetgegevens van een Verbruiker niet op afstand uit als de Verbruiker dit

schriftelijk vraagt. De Verbruiker is dan verplicht de meterstanden volgens de instructie van de

Leverancier door te geven.

5. De Verbruiker zorgt ervoor dat de Meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan worden

afgelezen. Verder moet hij de Meetinrichting beschermen tegen beschadiging, tegen verbreking van

de verzegeling en tegen vorstschade.


 

ARTIKEL 12 – ONDERZOEK VAN DE MEETINRICHTING EN WARMTEKOSTENVERDELER

 

 

1. Bij Twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Verbruiker als de Leverancier vragen om

een onderzoek aan de meetinrichting en/of de Warmtekostenverdeler(s).De Leverancier meldt de

Verbruiker zoveel mogelijk vooraf mee wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden en/of wanneer de

Meetinrichting voor onderzoek zal worden weggenomen. De Leverancier stelt de Verbruiker op de

hoogte van de mogelijkheden en de kosten van het onderzoek.

2. Het onderzoek wordt door een onafhankelijke deskundige verricht die aanvaardbaar is voor

Verbruiker en Leverancier. Als de Verbruiker en Leverancier niet tot overeenstemming komen over de

onafhankelijke deskundige dan kan de ACM worden gevraagd om deze aan te wijzen.

3. Meting van warmte en warm tapwater moet gebeuren met een instrument dat voldoet aan de

wettelijke eisen.

4. De kosten van het onderzoek van de onafhankelijke deskundige worden betaald door degene die

ongelijk krijgt op basis van het onderzoek. Als het onderzoek niet tot een conclusie leidt, worden de

kosten door Verbruiker en Leverancier ieder voor de helft gedragen.

5. De Leverancier houdt de Meetinrichting beschikbaar voor het nadere onderzoek zolang:

-de herberekening niet is afgewikkeld

-er nog nader onderzoek kan worden gevraagd

-er nog een geschil aanhangig is

6. Op verzoek van 1 of meer Verbruikers laat de Leverancier eenmalig door een onafhankelijke, voor

zowel Verbruiker als Leverancier aanvaardbare, deskundige onderzoek uitvoeren naar de mate

waarin de kostenverdeelsystematiek voldoet aan de bepalingen van de Warmtewet. Indien de

verbruiker en de Leverancier niet tot overeenstemming komen over de keuze van een onafhankelijke

deskundige dan kan de ACM worden gevraagd om deze aan te wijzen. De kosten van dit onderzoek

komen voor rekening van de Verbruiker(s) en de Leverancier, ieder voor de helft.


Artikel 13 Gevolgen onjuiste meting

1. Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 12 blijkt dat de afwijking groter is dan wettelijk

toegestaan, stelt de Leverancier de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van

het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft

gefunctioneerd, maar ten hoogste over een tijdvak van 24 maanden als de Leverancier teveel heeft

berekend en een tijdvak van 18 maanden als de leverancier te weinig berekend heeft. Dit tijdvak

wordt teruggerekend vanaf het moment van het verwijderen van de ondeugdelijke Meetinrichting. Op

verzoek van de verbruiker komen Leverancier en Verbruiker een betalingsregeling overeen.

2. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de

Levering, is Leverancier bevoegd om de omvang van de Levering te schatten, met behulp van de

beste gegevens die de Leverancier ter beschikking staan, zoals het verbruik in het overeenkomstige

tijdvak van het voorafgaande jaar of de gemiddelde omvang in het voorafgaande en het volgende

tijdvak.Artikel 14 Tarieven en kosten

De Tarieven die door de Leverancier in rekening worden gebracht zijn te vinden in het Tarievenblad. Het

Tarievenblad maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en is terug te vinden op de website van de

Leverancier.


Artikel 15 Betaling

1. Er wordt geen aparte factuur verstuurd voor voorschotten die door middel van automatische incasso

worden geïncasseerd. Voor alle overige bedragen die de Verbruiker verschuldigd is wordt een factuur

gestuurd.

2. Op verzoek biedt de Leverancier de mogelijkheid om op een andere wijze dan via automatische

incasso te betalen. In dat geval kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze

kosten mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

3. Indien de Leverancier dit vraagt is de Verbruiker voorschotten verschuldigd voor het bedrag dat hij

voor het lopende tijdvak moet betalen. De Leverancier bepaalt in redelijkheid de hoogte van het

voorschotbedrag, de periode en het tijdstip van betaling. De jaarafrekening vindt tenminste 1 maal per

jaar plaats. De Leverancier bepaalt waanneer dit zal zijn. Bij de jaarafrekening geeft de leverancier

schriftelijk een volledige en voldoende gespecificeerde nota waarbij de voorschotten direct worden

verrekend. Bij verandering van omstandigheden kan Verbruiker vragen om wijziging van het

voorschot.

4. Een nota moet worden betaald binnen de termijn die wordt aangegeven door de Leverancier. Deze

termijn is minimaal 14 dagen. Is er geen termijn gegeven dan geldt een termijn van 14 dagen. De

Leverancier geeft aan op welke wijze de nota kan worden betaald.

5. De verplichting tot betaling vervalt niet als er bezwaren zijn tegen de nota, tenzij de verbruiker een

schriftelijk, met redenen omkleed, bezwaarschrift stuurt. In dat geval wordt de betalingsverplichting

voor het betwiste gedeelte opgeschort.

 

 

 Artikel 16 Zekerheden

1. De Leverancier kan van de Verbruiker zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de

Verbruiker op grond van deze leveringsvoorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of

borgstelling, tenzij er bij vooruitbetaling of een waarborgsom is betaald.

2. De Leverancier kan vooruitbetaling of een waarborgsom verlangen van de op grond van de

Leveringsvoorwaarden verschuldigde bedragen. De waarborgsom aal niet hoger zijn dan het bedrag

dat de Verbruiker vermoedelijk gemiddeld over een periode van zes maanden zal moeten betalen.

De waarborgsom wordt terugbetaald, als de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en

in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging. Het bedrag dat nog betaald moet worden kan

verrekend worden.

3. Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst rente vergoed door de Leverancier,

waarvan het percentage gelijk is aan de wettelijke rente verminderd met 3 procentpunten. De rente

wordt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom betaald.


 

ARTIKEL 17 – NIET TIJDIGE BETALING

 

 

1. Indien de Verbruiker niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan stuurt de Leverancier hem een

schriftelijke aanmaning met een nieuwe termijn van betaling van minimaal 14 dagen en vermeldt

daarin de consequenties van niet tijdige betaling. Is ook binnen deze termijn niet betaald dan is de

Verbruiker vanaf dat moment zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

2. Indien de Verbruiker binnen de betalingstermijn een schriftelijk en gemotiveerd verzoek voor een

betalingsregeling doet, dan is de Verbruiker in verzuim op het moment dat de Leverancier dit verzoek

schriftelijk gemotiveerd heeft afgewezen, maar niet eerder dan aan het einde van de betaaltermijn.

3. Gedurende de looptijd van de betalingsregeling moet de Verbruiker alle verschuldigde bedragen tijdig

voldoen. Over deze bedragen kan geen aanvullend verzoek tot een betalingsregeling worden gedaan.

Komt de Verbruiker de verplichtingen niet na, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4. Als de Verbruiker in verzuim is kan de Leverancier extra incassokosten in rekening brengen. Deze

kosten zijn niet hoger dan is toegestaan op grond van de wet.


Artikel 18 Verbodsbepalingen

1. Het is de Verbruiker verboden:

-Hinder of schade te veroorzaken aan de Aansluiting, de Meetinrichting en de Binnen installatie van

de Leverancier of van andere Verbruikers;

-De door de Leverancier aangebrachte verzegelingen te verbreken;

-Handelingen te verrichten waardoor de Levering niet juist kan worden vastgesteld;

-een net van de Leverancier te gebruiken voor aarding van elektrische installaties;

-Water aan het verwarmingssysteem te onttrekken;

-Vloeistoffen aan het water in het verwarmings- en/of koelsysteem toe te voegen;

-Warmte en/of koude anders dan ten behoeve van het eigen Perceel te gebruiken, tenzij er

toestemming is gegeven.

2. Indien wordt vastgesteld dat er circulatiewater verloren is gegaan bij het Perceel van de verbruiker,

dan wordt behoudens overmacht van de Verbruiker de hoeveelheid verloren gegaan water inclusief

de aanwezige warmte aan de Verbruiker in rekening gebracht.


Artikel 19 Andere verplichtingen

1. De Leverancier zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg betrachten die van een zorgvuldig

handelende Leverancier mag worden verwacht. De Leverancier voorkomt in het bijzonder dat de

Verbruiker bij de uitvoering van werkzaamheden schade of hinder ondervindt.

2. De Verbruiker moet aan de Leverancier medewerking verlenen bij de uitvoering van de

Overeenkomst. De Verbruiker dient in ieder geval de Leverancier op de hoogte te stellen van schade

of gebreken aan de Binnen installatie (inclusief verzegeling) en personen met een legitimatie of

machtiging. Toegang te verlenen tot het perceel van 8-20u (met uitzondering van zon- en feestdagen)

en op andere tijden en uren daarbuiten op afspraak of in geval van nood.

3. De verbruiker moet de Leverancier op de hoogte brengen van wijzigingen van naam of adres en

contactpersonen (bij een bedrijf).


Artikel 20 Aansprakelijkheid

1. De Leverancier is aansprakelijk voor de schade als gevolg van onderbreking van de Levering en als

gevolg van een gebrekkige aansluiting of levering als de onderbreking het gevolg is van een aan de

leverancier toe te rekenen tekortkoming. Alleen schade als gevolg van lichamelijk letsel of schade aan

zaken die bedoeld zijn voor gebruik in de privésfeer komt voor vergoeding in aanmerking. Schade aan

zaken die gebruikt worden in de uitoefening van beroep of bedrijf of schade als gevolg van

bedrijfsstilstand is uitgesloten.

2. Voor zaaks- en persoonsschade, geldt verder een maximale vergoeding van € 500.000,--

per gebeurtenis voor alle Verbruikers samen. Voor de noodzakelijke kosten ter voorkoming van

zaakschade is de vergoeding beperkt tot vijfenzeventig Euro per Verbruiker.

De totale vergoeding van zaakschade en noodzakelijke kosten ter voorkoming van zaakschade is

beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 3.500,-- per Verbruiker. Bij een overschrijding van het

maximum per gebeurtenis zullen de Verbruikers naar evenredigheid worden voldaan 

 

3. Schade dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na ontdekking aan de Leverancier

te worden gemeld.

4. De Verbruiker is aansprakelijk voor alle schade van de Leverancier als gevolg van een tekortkoming

die de Verbruiker kan worden toegerekend. De te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van

ten hoogste € 3.500,-- per gebeurtenis, tenzij de verbruiker moedwillig de schade heeft toegebracht.

In dat geval dient hij de gehele schade te vergoeden.


 

ARTIKEL 21 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

 

 

1. de Verbruiker moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk

mogelijk omschreven, indienen bij de Leverancier, binnen bekwame tijd nadat Verbruiker het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

2. Geschillen tussen Verbruiker en Leverancier over totstandkoming of de uitvoering van de

Overeenkomsten kunnen zowel door de Verbruiker als door de Leverancier aanhangig worden

gemaakt bij de Geschillencommissie Warmtelevering. In het geval van warmtelevering aan een

woning in eigendom van een corporatie die zijn warmteleveringsactiviteiten heeft ondergebracht in

een andere rechtspersoon, geldt de corporatie voor de Verbruiker als aanspreekbare partij.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de

Verbruiker zijn klacht eerst bij de Leverancier heeft ingediend.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk vierentwintig maanden na de

datum waarop de Verbruiker de klacht bij de Leverancier ingediende, schriftelijk of in andere door de

Geschillencommissie te bepalen vorm, bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. wanneer de Verbruiker een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Leverancier

aan deze keuze gebonden. Indien de Leverancier een geschil aanhangig wil maken bij de

Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het

geschil wel of niet door de Geschillencommissie wil laten beslechten. De Leverancier dient

daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

6. de Geschillencommissie doet aan beide partijen bindende uitspraak met inachtneming van het voor

haar geldende reglement. Het reglement staat op de website van de geschillencommissie in Den

Haag,  www.degeschillencommissie.nl Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding

 

 

verschuldigd.

7. Uitsluitend de rechter, de Geschillencommissie en eventueel de huurcommissie zijn bevoegd om

kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst waarop deze Algemene

Voorwaarden van toepassing zijn.

 

 

 


 

ARTIKEL 22 – WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN

Het Tarievenblad en de algemene Voorwaarden kunnen door de Leverancier worden gewijzigd, ook voor

bestaande Overeenkomsten. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden komen tot stand in overleg tussen

Hydreco, de Consumentenbond en de Woonbond. De wijzigingen zullen in werking treden 30 dagen nadat de

wijzigingen bekend zijn gemaakt, tenzij er een andere datum van inwerkingtreding wordt genoemd.

Wijzigingen van tarieven worden via de website van de Leverancier of persoonlijk bekend gemaakt. Bij de

jaarafrekening zijn de tarieven duidelijk op de afrekennota terug te vinden. Tarieven mogen slechts gewijzigd

worden als gevolg van gestegen kosten voor de Leverancier. Bij wijziging van de tarieven heeft de Verbruiker

het recht de overeenkomst op te zeggen, zoals beschreven in artikel 6.


 

ARTIKEL 23 – BIJZONDERE BEPALINGEN

 

 

1. De verplichting tot aansluiting en Levering eindigt als de aan de Leverancier verleende concessie

wordt ingetrokken.

2. In geval de Leverancier de rechten en verplichtingen aan een derde wenst of dient over te dragen dan

geeft de Verbruiker hiervoor haar toestemming. De Leverancier zal de Verbruiker informeren over een

dergelijke overgang.

  

Breda,

Januari 2018

 

Ook te downloaden in PDF formaat: