Hier vindt u alle informatie over de KWO, met name wet-en regelgeving met betrekking tot KWO en ontwikkelingen in de markt. Klik hieronder op de desbetreffende rubriek voor meer informatie.

Techniek

Voor de toepassing van een KWO-systeem in combinatie met een warmtepomp dient het gebouw uitgerust te zijn met een laagtemperatuur verwarming, zoals vloer- of wandverwarming.

Bij energieopslag wordt er geen energie opgewekt, maar energie opgeslagen om in een later stadium gebruikt te kunnen worden. Het systeem slaat het overschot aan koude in de winter op in een watervoerende laag in de bodem. Deze koude wordt in de zomer voor koeling gebruikt. Andersom wordt in de zomer het overschot aan warmte in de bodem opgeslagen om in de winter gebruikt te worden voor verwarming. Dit gebeurt met een warmtepomp die de energie uit het grondwater gebruikt om een hogere temperatuur voor de verwarming te maken. Met een KWO-systeem is het mogelijk om energieoverschotten in de bodem op te slaan voor het volgend seizoen. De bodem fungeert hierbij als een soort thermosfles.

Dat ligt aan de systeemkeuze die men maakt. Voor de KWO zelf en de warmtepomp is geen gas nodig, maar men kan bijvoorbeeld kiezen voor een systeem met een KWO met warmtepomp en daarnaast een gasgestookte ketel voor het warmtapwater of als pieklastketel.

 

Dit kan door additioneel koude of warmte toe te voegen aan de bodem. Dit kan bijvoorbeeld met zonnecollectoren, een WKK of met drogekoelers.

Dit kan door de warmte- en koudevraag van de gebruiker(s) in balans te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het energieconcept aan te passen en een pieklastketel of bijvoorbeeld een energiedak aan het systeem toe te voegen. Verder kan men verschillende gebruikers combineren. Door warmte- en koudevragers bij elkaar te zetten kan men gezamenlijk een gebalanceerd systeem ontwerpen.

Een warmtepomp bevat een koelcircuit met aan de ene kant een verdamper en aan de andere kant een condensor. In de verdamper wordt de koelvloeistof die zich in dit koelcircuit bevindt verdampt met behulp van energie uit het grondwater van de KWO. Het gas dat hierbij ontstaat wordt vervolgens met een compressor samengeperst. Door de druk die hierbij ontstaat stijgt de temperatuur van dit gas (denk hierbij aan een snelkookpan). Vervolgens wordt het gas met de hoge temperatuur weer gecondenseerd in de condensor. De energie die hierbij vrijkomt wordt in de condensor overgedragen aan het water van het verwarmings- of warm tapwatercircuit in het gebouw. De gecondenseerde koelvloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper en het proces begint opnieuw.

Bij een monobron zijn de koude en warme bron in één boring verwerkt. De opslag van koude en warmte bevinden zich dan ook boven, in plaats van onder elkaar.

De verwachte levensduur van de bronnen is eigenlijk bijna niet in te schatten. Bij goed onderhoud en beheer gaan de bronnen tientallen jaren mee. Het ondergrondse gedeelte is nauwelijks aan slijtage onderhevig. Bronnen die als ‘versleten’ worden aangemerkt zijn bijna altijd verstopt of niet voldoende onderhouden. Bronnen van meer dan 60, 70 of zelfs 80 jaar oud zijn dan ook zeker geen uitzondering.

Open bronsystemen zijn bij uitstek geschikt voor de toepassing bij relatief grote energievragers. Voor een enkel woonhuis zijn over het algemeen kleine gesloten systemen meer geschikt.

Ja. Dit heeft zelfs onze sterke voorkeur boven de toepassing van meerdere kleine systemen naast elkaar. Door te kiezen voor een gebieds-KWO kan het rendement aanzienlijk verhoogd worden en wordt onderlinge beïnvloeding van de systemen voorkomen. Bovendien is het vaak mogelijk om een onderlinge balans te creëren met gebouwen die allen afzonderlijk met een onbalans te maken hebben.

Nee. Hoewel in veel situaties de investering vooraf hoger zal uitvallen bespaard men aanzienlijk op het energieverbruik. Bovendien kan Hydreco deze financiering geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor men vanaf dag 1 profiteert van het systeem.

Voor een goede werking moet voldoende water uit de bodem gehaald kunnen worden. De bodem is niet overal in Nederland geschikt hiervoor. Lokaal kan de bodemopbouw erg verschillen en niet overal wordt het door de provincie toegestaan. Omdat een KWO-systeem tientallen jaren mee moet gaan, voert Hydreco altijd een uitgebreid bodemonderzoek uit.

Ja. Naast het ontwerpen en realiseren van nieuwe KWO-systemen kan Hydreco ook bestaande systemen beoordelen en in veel situaties overnemen voor exploitatie.

Putverstopping is een veelvoorkomend probleem bij KWO-systemen. IJzer, kalk en andere deeltjes slaan aan op het bronfilter, waardoor er nog nauwelijks water door kan stromen. Het rendement loopt sterk terug. Grote herinvesteringen zijn vaak onvermijdelijk. In Nederland zijn hierdoor al diverse systemen weer omgebouwd naar conventionele systemen. Hydreco heeft jarenlange ervaring in geohydrologisch onderzoek, bronrealisatie, onderhoud en monitoring. Met onze kennis en middelen minimaliseren wij de kans op putverstopping. Hydreco biedt de mogelijkheid om de exploitatie van het KWO-systeem op zich te nemen. Het risico van putverstopping ligt dan volledig bij Hydreco. Een dienst die maar weinig KWO-leveranciers op zich durven te nemen.

Er is ondergrondse doorstroming in de bodem. Deze stroming gaat echter zo langzaam dat er nauwelijks koude of warmte weg stroomt. Bij het ontwerp van het KWO-systeem wordt met deze stroming rekening gehouden.

Coëfficiënt Of Performance. Dit is een getal dat aangeeft hoe efficiënt een KWO of een warmtepomp werkt. De COP is de verhouding tussen de (elektrische) energie die je in het systeem stopt en de energie die je eruit haalt. COP = uitgaande energie / ingaande energie.

Afhankelijk van de provincie worden eisen gesteld aan de minimale balans in de bodem. Bij onbalans in de bodem is er een te groot verschil ontstaan tussen de hoeveelheid warmte en koude die men in de ondergrond heeft opgeslagen. Hierdoor zal het rendement van het systeem teruglopen en voldoet men bovendien niet langer aan de vergunningseisen van de provincie. Bij onbalans in de bodem wordt deze teveel opgewarmd of afgekoeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als men in de winter nalaat om voldoende koude in de ondergrond op te slaan, waardoor men in de zomer niet voldoende koude heeft om aan de koelvraag te voldoen.
Hydreco houdt bij de haalbaarheidsstudie en het ontwerp rekening met het voorkomen van een onbalans. Zo kan het zijn dat slechts een deel van de energiebehoefte middels KWO wordt ingevuld of dat additioneel koude of warmte wordt toegevoegd. Hydreco bewaakt haar bronnen en probeert het maximale rendement eruit te behalen. Zo wordt voorkomen dat de bodem in onbalans raakt

Een recirculatiesysteem is een systeem waarbij er een vaste ontrekkings- en infiltratiebron is. In plaats van de pomprichting ieder half jaar om te draaien, pompt men altijd de zelfde kant op. Men verwarmt en koelt op deze manier altijd met de natuurlijk grondwatertemperatuur.

Door slecht beheer van een KWO loopt men het risico dat de KWO niet langer voldoet aan de verschillende eisen die door de provincie aan een KWO gesteld worden. Het systeem zal in deze situatie worden stilgelegd en men zal, vaak dure, maatregelen moeten treffen om het systeem weer in gebruik te mogen nemen. Verder loopt men het risico op een putverstopping waardoor de bronnen onbruikbaar worden. Een ander risico van slecht beheer is het lage rendement van het systeem. Doordat men bij slecht beheer het risico loopt dat men teveel (elektrische)energie in het systeem moet stoppen, worden zowel de financiële als de duurzaamheidsdoelstellingen niet langer behaald.

Een KWO systeem is een open systeem, waarbij er daadwerkelijk grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Bij een gesloten systeem wordt er gebruik gemaakt van een bodemwarmtewisselaar. Dit is een slang die door de grond loopt en zo de energie met de bodem uitwisselt.

KWO van Hydreco

Ja. Naast het ontwerpen en realiseren van nieuwe KWO systemen kan Hydreco ook bestaande systemen beoordelen en in veel situaties overnemen voor exploitatie.

De medewerkers van Hydreco staan uiteraard altijd voor u klaar om al uw KWO-vragen te beantwoorden. Hydreco is te bereiken op telefoonnummer 076-5727730 of via info@hydreco.nl

In tegenstelling tot de meeste andere aanbieders van KWO is Hydreco gericht op de exploitatie van de systemen. Dit houdt in dat wij bij alles gericht zijn op de langere termijn. Wij zullen bijvoorbeeld nooit op de kwaliteit van onderdelen bezuinigen als we weten dat we daar jaren later last van gaan krijgen. Doordat Hydreco veel van haar systemen zelf in eigendom heeft is zij direct afhankelijk van haar eigen beheer. Bovendien geeft haar relatie met Brabant Water een ongekende voorsprong op het gebied van de kennis van de ondergrond en het onderhouden en beheren van grondwaterbronnen.

Hydreco is een zelfstandige dochteronderneming van Brabant Water. Samen met HydroBusiness en Hydroscope vormen zij HydroCare. Hierin zijn alle commerciële activiteiten van Brabant Water ondergebracht, zodat deze volledig losstaan van de drinkwatervoorziening.

Algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Exploitatie

Het duurt een aantal seizoenen voordat de bronnen helemaal geladen zijn. Voordat het systeem het maximale rendement behaald is men dan ook een jaar of twee onderweg.

De verwachte levensduur van de bronnen is eigenlijk bijna niet in te schatten. Bij goed onderhoud en beheer gaan de bronnen tientallen jaren mee. Het ondergrondse gedeelte is nauwelijks aan slijtage onderhevig. Bronnen die als ‘versleten’ worden aangemerkt zijn bijna altijd verstopt of niet voldoende onderhouden. Bronnen van meer dan 60, 70 of zelfs 80 jaar oud zijn dan ook zeker geen uitzondering.

Ja. Naast het ontwerpen en realiseren van nieuwe KWO-systemen kan Hydreco ook bestaande systemen beoordelen en in veel situaties overnemen voor exploitatie.

Door slecht beheer van een KWO loopt men het risico dat de KWO niet langer voldoet aan de verschillende eisen die door de provincie aan een KWO gesteld worden. Het systeem zal in deze situatie worden stilgelegd en men zal, vaak dure, maatregelen moeten treffen om het systeem weer in gebruik te mogen nemen. Verder loopt men het risico op een putverstopping waardoor de bronnen onbruikbaar worden. Een ander risico van slecht beheer is het lage rendement van het systeem. Doordat men bij slecht beheer het risico loopt dat men teveel (elektrische)energie in het systeem moet stoppen, worden zowel de financiële als de duurzaamheidsdoelstellingen niet langer gehaald.

Financieel

Nee. Hoewel in veel situaties de investering vooraf hoger zal uitvallen bespaard men aanzienlijk op het energieverbruik. Bovendien kan Hydreco deze financiering geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor men vanaf dag 1 profiteert van het systeem.

Voor KWO zijn diverse lokale, landelijke en Europese subsidies mogelijk. Dit is afhankelijk van het systeem en de locatie. De meest gebruikte subsidie is de EIA. Deze subsidie houdt in dan men een gedeelte van de investering via de winstbelasting terug krijgt.

Wet- en regelgeving

Ja. Dit heeft zelfs onze sterke voorkeur boven de toepassing van meerdere kleine systemen naast elkaar. Door te kiezen voor een gebieds-KWO kan het rendement aanzienlijk verhoogd worden en wordt onderlinge beïnvloeding van de systemen voorkomen. Bovendien is het vaak mogelijk om een onderlinge balans te creëren met gebouwen die allen afzonderlijk met een onbalans te maken hebben.

Voor een goede werking moet voldoende water uit de bodem gehaald kunnen worden. De bodem is niet overal in Nederland geschikt. Lokaal kan de bodemopbouw erg verschillen en niet overal wordt het door de provincie toegestaan. Omdat een KWO-systeem tientallen jaren mee moet gaan, voert Hydreco altijd een uitgebreid bodemonderzoek uit.

Voor het bedrijven van een KWO heeft de eigenaar van het systeem een vergunning nodig voor het onttrekken en infiltreren van grondwater. Deze grondwateronttrekkingsvergunning wordt door de provincie verstrekt. De eisen aan het systeem en de monitoring daarvan variëren per provincie. Hydreco kan de volledige vergunningsprocedure en alle daar uit voortvloeiende verplichtingen voor haar rekening nemen.

Voorbereiding

Nee. Hoewel in veel situaties de investering vooraf hoger zal uitvallen bespaard men aanzienlijk op het energieverbruik. Bovendien kan Hydreco deze financiering geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor men vanaf dag 1 profiteert van het systeem.

Realisatie

Bij energieopslag wordt er geen energie opgewekt, maar energie opgeslagen om in een later stadium gebruikt te kunnen worden. Het systeem slaat het overschot aan koude in de winter op in een watervoerende laag in de bodem. Deze koude wordt in de zomer voor koeling gebruikt. Andersom wordt in de zomer het overschot aan warmte in de bodem opgeslagen om in de winter gebruikt te worden voor verwarming. Dit gebeurt met een warmtepomp die de energie uit het grondwater gebruikt om een hogere temperatuur voor de verwarming te maken. Met een KWO-systeem is het mogelijk om energieoverschotten in de bodem op te slaan voor het volgend seizoen. De bodem fungeert hierbij als een soort thermosfles. Kijk hier voor een visuele uitleg van de werking van het KWO-systeem.

Het duurt een aantal seizoenen voordat de bronnen helemaal geladen zijn. Voordat het systeem het maximale rendement behaald is men dan ook een jaar of twee onderweg.

Voor een goede werking moet voldoende water uit de bodem gehaald kunnen worden. De bodem is niet overal in Nederland geschikt. Lokaal kan de bodemopbouw erg verschillen en niet overal wordt het door de provincie toegestaan. Omdat een KWO-systeem tientallen jaren mee moet gaan, voert Hydreco altijd een uitgebreid bodemonderzoek uit.

Putverstopping is een veelvoorkomend probleem bij KWO-systemen. IJzer, kalk en andere deeltjes slaan aan op het bronfilter, waardoor er nog nauwelijks water door kan stromen. Het rendement loopt sterk terug. Grote herinvesteringen zijn vaak onvermijdelijk. In Nederland zijn hierdoor al diverse systemen weer omgebouwd naar conventionele systemen. Hydreco heeft jarenlange ervaring in geohydrologisch onderzoek, bronrealisatie, onderhoud en monitoring. Met onze kennis en middelen minimaliseren wij de kans op putverstopping. Hydreco biedt de mogelijkheid om de exploitatie van het KWO-systeem op zich te nemen. Het risico van putverstopping ligt dan volledig bij Hydreco. Een dienst die maar weinig KWO-leveranciers op zich durven te nemen. Kijk hier voor een visuele uitleg van een putverstopping.

Afhankelijk van de provincie worden eisen gesteld aan de minimale balans in de bodem. Bij onbalans in de bodem is er een te groot verschil ontstaan tussen de hoeveelheid warmte en koude die men in de ondergrond heeft opgeslagen. Hierdoor zal het rendement van het systeem teruglopen en voldoet men bovendien niet langer aan de vergunningseisen van de provincie. Bij onbalans in de bodem wordt deze teveel opgewarmd of afgekoeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als men in de winter nalaat om voldoende koude in de ondergrond op te slaan, waardoor men in de zomer niet voldoende koude heeft om aan de koelvraag te voldoen.
Hydreco houdt bij de haalbaarheidsstudie en het ontwerp rekening met het voorkomen van een onbalans. Zo kan het zijn dat slechts een deel van de energiebehoefte middels KWO wordt ingevuld of dat additioneel koude of warmte wordt toegevoegd. Hydreco bewaakt haar bronnen en probeert het maximale rendement eruit te behalen. Zo wordt voorkomen dat de bodem in onbalans raakt. Kijk hier voor een visuele uitleg van onbalans in de bodem.

Algemeen

Bij energieopslag wordt er geen energie opgewekt, maar energie opgeslagen om in een later stadium gebruikt te kunnen worden. Het systeem slaat het overschot aan koude in de winter op in een watervoerende laag in de bodem. Deze koude wordt in de zomer voor koeling gebruikt. Andersom wordt in de zomer het overschot aan warmte in de bodem opgeslagen om in de winter gebruikt te worden voor verwarming. Dit gebeurt met een warmtepomp die de energie uit het grondwater gebruikt om een hogere temperatuur voor de verwarming te maken. Met een KWO-systeem is het mogelijk om energieoverschotten in de bodem op te slaan voor het volgend seizoen. De bodem fungeert hierbij als een soort thermosfles. Kijk hier voor een visuele uitleg van de werking van het KWO-systeem.

Dat ligt aan de systeemkeuze die men maakt. Voor de KWO zelf en de warmtepomp is geen gas nodig, maar men kan bijvoorbeeld kiezen voor een systeem met een KWO met warmtepomp en daarnaast een gasgestookte ketel voor het warm tapwater of als pieklastketel.

Dit is afhankelijk van de ondergrond. De meeste bronnen bevinden zich tussen de 60 en de 200 meter onder maaiveld.

Een warmtepomp bevat een koelcircuit met aan de ene kant een verdamper en aan de andere kant een condensor. In de verdamper wordt de koelvloeistof die zich in dit koelcircuit bevindt verdampt met behulp van energie uit het grondwater van de KWO. Het gas dat hierbij ontstaat wordt vervolgens met een compressor samengeperst. Door de druk die hierbij ontstaat stijgt de temperatuur van dit gas (denk hierbij aan een snelkookpan). Vervolgens wordt het gas met de hoge temperatuur weer gecondenseerd in de condensor. De energie die hierbij vrijkomt wordt in de condensor overgedragen aan het water van het verwarmings- of warm tapwatercircuit in het gebouw. De gecondenseerde koelvloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper en het proces begint opnieuw.

Open bronsystemen zijn bij uitstek geschikt voor de toepassing bij relatief grote energievragers. Voor een enkel woonhuis zijn over het algemeen kleine gesloten systemen meer geschikt.

Ja. Dit heeft zelfs onze sterke voorkeur boven de toepassing van meerdere kleine systemen naast elkaar. Door te kiezen voor een gebieds-KWO kan het rendement aanzienlijk verhoogd worden en wordt onderlinge beïnvloeding van de systemen voorkomen. Bovendien is het vaak mogelijk om een onderlinge balans te creëren met gebouwen die allen afzonderlijk met een onbalans te maken hebben.

Nee. Hoewel in veel situaties de investering vooraf hoger zal uitvallen bespaard men aanzienlijk op het energieverbruik. Bovendien kan Hydreco deze financiering geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor men vanaf dag 1 profiteert van het systeem.

Voor een goede werking moet voldoende water uit de bodem gehaald kunnen worden. De bodem is niet overal in Nederland geschikt. Lokaal kan de bodemopbouw erg verschillen en niet overal wordt het door de provincie toegestaan. Omdat een KWO-systeem tientallen jaren mee moet gaan, voert Hydreco altijd een uitgebreid bodemonderzoek uit.

Er is ondergrondse stroming in de bodem. Deze stroming gaat echter zo langzaam dat er nauwelijks koude of warmte weg stroomt. Bij het ontwerp van het KWO-systeem wordt met deze stroming rekening gehouden.

De medewerkers van Hydreco staan uiteraard altijd voor u klaar om al uw KWO vragen te beantwoorden. Hydreco is te bereiken op telefoonnummer 076-5727730 of via info@hydreco.nl

Coëfficiënt Of Performance. Dit is een getal dat aangeeft hoe efficiënt een KWO of een warmtepomp werkt. De COP is de verhouding tussen de (elektrische) energie die je in het systeem stopt en de energie die je eruit haalt. COP = uitgaande energie / ingaande energie.

Afhankelijk van de provincie worden eisen gesteld aan de minimale balans in de bodem. Bij onbalans in de bodem is er een te groot verschil ontstaan tussen de hoeveelheid warmte en koude die men in de ondergrond heeft opgeslagen. Hierdoor zal het rendement van het systeem teruglopen en voldoet men bovendien niet langer aan de vergunningseisen van de provincie. Bij onbalans in de bodem wordt deze teveel opgewarmd of afgekoeld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als men in de winter nalaat om voldoende koude in de ondergrond op te slaan, waardoor men in de zomer niet voldoende koude heeft om aan de koelvraag te voldoen.
Hydreco houdt bij de haalbaarheidsstudie en het ontwerp rekening met het voorkomen van een onbalans. Zo kan het zijn dat slechts een deel van de energiebehoefte middels KWO wordt ingevuld of dat additioneel koude of warmte wordt toegevoegd. Hydreco bewaakt haar bronnen en probeert het maximale rendement eruit te behalen. Zo wordt voorkomen dat de bodem in onbalans raakt.

Hydreco is een zelfstandige dochteronderneming van Brabant Water. Samen met HydroBusiness en Hydroscope vormen zij HydroCare. Hierin zijn alle commerciële activiteiten van Brabant Water ondergebracht, zodat deze volledig losstaan van de drinkwatervoorziening.

Geen, een KWO-systeem en een WKO-systeem zijn exact het zelfde. De afkorting KWO wordt vaak gebruikt als de nadruk op Koude ligt en WKO als de nadruk op Warmte ligt. Hydreco geeft de voorkeur aan KWO, omdat op de Koude de grootste energiewinst te behalen is.

Aardwarmte speelt zich af in de diepe ondergrond en wordt ook wel geothermie genoemd. In plaats van enkele honderden meters gaat aardwarmte enkele kilometers diep. Op deze diepte is de temperatuur van de aarde zo hoog dat men hier water omhoog kan pompen met een temperatuur die direct geschikt is voor het verwarmen van woningen, kassen of industriele complexen. Bij zeer diepe boringen kan aardwarmte zelfs benut worden voor bijvoorbeeld het aandrijven van een stoomturbine voor de productie van elektriciteit.

Algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Voor KWO zijn diverse lokale, landelijke en Europese subsidies mogelijk. Dit is afhankelijk van het systeem en de locatie. De meest gebruikte subsidie is de EIA. Deze subsidie houdt in dan men een gedeelte van de investering via de winstbelasting terug krijgt.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten