Hydreco zet zich in voor de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Ons doel is om projecten gedurende een periode van tientallen jaren te beheren en te exploiteren. Dit kunnen we doen in de rol van operator. Deze rol vervullen we voor onze eigen projecten en in opdracht van tuinders, energiebedrijven, woningcorporaties en industrieën. Omdat we veel kennis hebben over de Nederlandse bodem, zijn we in staat om de ondergrond optimaal te benutten en uitstekende rendementen te behalen. Hydreco heeft haar aardwarmte-activiteiten ondergebracht in een zelfstandige BV genaamd Hydreco GeoMEC.

Hydreco: Overleg

Op dit moment werken we aan verschillende projectinitiatieven in de glastuinbouw, woningbouw en industrie. Dat doen we samen met gerenommeerde partners op het gebied van diepe boringen en leidingwerk. Hydreco GeoMEC kan daarbij optreden als mijnbouwkundig operator met een lange termijn scope. Indien nodig neemt Hydreco GeoMEC een deel van de investering voor haar rekening. Wij vinden het daarbij belangrijk dat u als klant profiteert van de lage en stabiele kostprijs van aardwarmte. 
Hydreco GeoMEC  heeft de kennis van onder andere mijnbouw in eigen huis. Dat maakt ons tot een unieke partner op het gebied van aardwarmtevoorziening. We werken altijd naar een duidelijk eindresultaat toe: een efficiënte en duurzame warmtebron voor tientallen jaren. We hebben daarvoor een overzichtelijk kwaliteit-, veiligheid-, gezondheid- en milieumanagementsysteem ontwikkeld. Hieronder is de ontwikkeling van een project in vijf stappen samengevat:

1. De mogelijkheden in uw situatie: Quickscan

Aan de hand van een quickscan bekijken we de mogelijkheden voor uw situatie. We kijken naar de potentie en risico's in de ondergrond en de lokale energievraag. Daarnaast maken we een overzicht van alle stakeholders. Zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor haalbaarheid aanwezig? Dan zetten we een projectteam op en vindt de aanvraag van de relevante vergunningen plaats. We hebben dit al op verschillende locaties gedaan en beschikken momenteel over 5 opsporingsvergunningen.

2. Uw project duurzaam en rendabel: haalbaarheid

In een haalbaarheidsstudie onderzoeken we voor u of uw aardwarmte project duurzaam en rendabel tot stand kan komen. Er wordt in detail gekeken naar de warmte- (of energie)vraag, mogelijke boorlocaties en de bovengrondse inpassing. Ook wordt er een uitgebreid geologisch onderzoek gedaan en een inschatting gemaakt van de kans op het aantreffen van opgelost gas en/of olie. Hydreco GeoMEC kan hierbij optreden als operator richting het Staatstoezicht op de Mijnen en het Ministerie van Economische Zaken, met wie we goede contacten hebben. Vervolgens analyseren we op basis van een businesscase of het project technisch, financieel en juridisch haalbaar is.

3. De financiering van uw project

Samen met u kijken we naar de organisatie- en financieringsmogelijkheden die het beste passen bij uw situatie. Ook worden subsidiemogelijkheden onderzocht en aangevraagd. We beschikken over een goed netwerk en relevante ervaring op dit gebied. Indien wenselijk, wordt Hydreco GeoMEC mede-eigenaar van de installatie. Hydreco GeoMEC is dan mede-verantwoordelijk voor de investering en draagt een deel van de risico’s.

4. Ontwerpen en voorbereiden uitvoering

Bij een positief investeringsbesluit is het gebruikelijk dat een uitvoeringsbedrijf wordt opgericht. We bepalen samen met u een definitieve boorlocatie en zorgen we voor het ontwerp van de putten en bovengrondse installaties. In overleg met u bepalen we op welke manier de uitvoeringswerkzaamheden worden ingevuld. Het boorprogramma, testplan, productieplan en alle benodigde VG-plannen, worden in deze fase overlegd met het Staatstoezicht op de Mijnen.

5. Boren en realiseren

Vanaf het moment dat de boringen aanvangen, kan Hydreco GeoMEC als operator de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van alle werkzaamheden. We vinden het daarbij belangrijk om de bodem zo goed mogelijk te beschermen. Omdat de exacte samenstelling van het geothermisch water niet bekend is, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van verschillende bijproducten. We hebben een test- en schoonmaakprogramma opgesteld, dat gericht is op een optimale productie. Na het testen van de eerste put is de temperatuur, druk, hoeveelheid en samenstelling van het te produceren water grotendeels bekend. Het boren van de tweede put en het voorbereiden van de bovengrondse installatie kan nu beginnen. Na het testen van de tweede put wordt een pomp in de put gehangen om de putten langdurig schoon te pompen. Wanneer de leidingen, het pomphuis en de aansluitingen zijn gerealiseerd, is de installatie productieklaar.

Het resultaat: een duurzame en efficiënte warmtebron

Om uw aardwarmtebron blijvend efficiënt te laten draaien, is het noodzakelijk om de werking van het totale systeem blijvend te monitoren en te optimaliseren. Hydreco GeoMEC  heeft een eigen exploitatieafdeling met jarenlange ervaring, die zich volledig richt op het beheer en onderhoud van bestaande systemen. Op die manier optimaliseren we het rendement van uw project. Tijdens de productiefase moeten er regelmatig metingen worden verricht en aan het bevoegd gezag en de subsidieverleners worden gerapporteerd. Hydreco GeoMEC verzorgt deze rapportages conform de eisen van o.a. het Staatstoezicht op de Mijnen en het Ministerie van Economische Zaken.

Laat u informeren over één van onze oplossingen.

Hydreco: Contact

Interesse in of vragen over aardwarmte?
Bel (076) 572 77 20